dr Paweł Kokot

Adwokat, Prokurent

Kontakt bezpośredni
tel: +48 500 226 510
e-mail: p.kokot@masiota.pl

Adwokat, doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Specjalista z zakresu prawa sportowego.

Adwokat, doktor nauk prawnych i adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W kancelarii pełni funkcję prokurenta i kieruje pracami departamentu sportu. Specjalizuje się w polskim oraz międzynarodowym prawie sportowym, prawie cywilnym, prawie gospodarczym i prawie energetycznym. 

Głównym obszarem jego praktyki jest obsługa prawna podmiotów sportowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań przed sportowymi organami arbitrażowymi i dyscyplinarnymi, w tym organami PZPN, UEFA oraz FIFA. Zakres jego specjalizacji obejmuje również prawne aspekty funkcjonowania obiektów sportowych, jak również doradztwo prawne na rzecz polskich związków sportowych. Doradza podmiotom gospodarczym w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, nadzorując bieżącą obsługę prawną i prowadzenie postępowań spornych oraz polubownych. Specjalizuje się również w prawie energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z przeprowadzaniem inwestycji w odnawialne źródła energii. 

Członek Prezydium i arbiter Piłkarskiego Sądu Polubownego PZPN, Członek Komisji Dialogu Społecznego PZPN, Członek Zespołu Ekspertów Legislacyjnych PZPN, Członek Eksperckiej Grupy Prawnej Ekstraklasa S.A., Członek Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Członek Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcji Polskiej IVR. Autor monografii z zakresu teorii i filozofii prawa, współautor komentarza do ustawy o sporcie, autor licznych publikacji z zakresu teorii prawa i prawa sportowego, prelegent podczas licznych konferencji naukowych, ekspert w komisjach powoływanych przez organizacje sportowe.

Poza pracą w kancelarii jest adiunktem w Zakładzie Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykłada i prowadzi zajęcia z prawoznawstwa, logiki oraz teorii i filozofii prawa.

Włada biegle językiem angielskim.

Specjalizacje

Prawo sportowe

Prawo energetyczne i OZE

Bieżąca obsługa prawna